۱۴۰۲ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

ترور بیولوژیک حکومتی

 
تداوم حملات شیمیایی سریالی به مدارس دخترانە ایران موضوع گفتگوی تازە من با کورد کانال می‌باشد، در این مصاحبە بە این موارد پرداختم:

با توجە بە اینکە انقلاب ژینا یک انقلاب سوبژکتیڤ و خیزش علیە ابژەگی و هویت جعلی و تحمیلی حکومتی توسط زنان ایران است، به نظر می‌رسد کە حکومت بە اشکال مختلف درصدد گرفتن انتقام از زنان و دختران شجاع می‌باشد، یکی از این شکلها ترور بیولوژیک و تلاش برای صدمە زدن بە دختران در مدارس است، این حملات از یک سو منجر بە آسیب جسمی بە زنان و دختران می‌شود و از سوی دیگر با ایجاد جو ارعاب و ترس منجر بە صدمات روحی و روانی بە جامعە می‌گردد، در واقع با این روش حکومت درصدد پیشگیری از آگاهی و خودآگاهی زنان است. این ترورها بە دلایل زیر بەنظر می‌رسد حکومتی است.

١- نیازمند میزانی از دانش و تخصص در دبارە مواد شیمیایی، تهیه، کاربردها، حمل و نگهدار آن است.

٢- نیازمند میزان بالایی از توانایی برای مدیریت، انسجام، سازماندهی عملیاتی است کە بتوان بەطور ه مزان در چندین استان و شهرستان انجام بگیرد.

٣- نیازمند پشتوانە و پشتیبانی امنیتی است کە شناختە نشود و تحت پیگرد قرار نگیرد.

دەرکەوتنی بناژوێخوازی ئایینی لەپاش سەرکەوتنی شۆڕشی گەلانی ئێران

 وتوو وێژێک لەتەک کوردکاناڵ شۆڕشی گەلانی ئێرانی ئەگەرچی لەسەرتادا، شۆڕسێک بۆ ئازادی، دیمکراسی و مافی مرۆڤ بوو، بەڵام هەر زوو ئاخووندەکان و ب...