۱۳۹۱ آبان ۲۸, یکشنبه

مصاحبە


مصاحبە با صدای آمریکا بە مناسبت روزجهانی معلم و صحبت دربارە مشکلات و سختیهای معلمان و بە خصوص معلمان دربند در ایران.