۱۳۹۷ خرداد ۲۴, پنجشنبه

سخن روز

تکثر گونەهای بحران از بحران اقتصادی گرفتە تا بحران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  نشان از تکثر موقعیتهای بحرانی در جامعە دارد. بدون شک این روند نیز بەنوبە خود ناشی از این است کە بنیادهای اجتماعی ساختارهای هنجاری کە دارای چهار مشخصە حکومتی، ایدئولوژیک، تجویزی و دینی هستند، آن‌قدر آسیب دیدەاند کە بە شکل تکثر در گونەهای اعتراضی نمایان می‌شوند. در این وضعیت حکومت بجای دیدن و شنیدن مطالبات جامعە، بەنظر می‌رسد کەراهی انحرافی برگزیدە، محمدجواد فتحی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیات رییسه مجلس با بیش از ۷۰ امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها از جمله تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس و نیز مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.(هرانا) این طرح اگرچە هنوز مشخص نیست کە مسکوت نگردد، رای حدنصاب کافی بیاورد و از فیلتر شورای نگهبان نیز بگذرد، اگرچە می‌تواند تاحدودی فشار خفقان را از جامعە دور نماید، اما باید هوشیار بود کە تنها قانونی فورمالیته همچون بسیاری از قوانین مسکوت دیگر نباشد، زیرا  این نظام در موارد عدیدە و بسیاری حتی بە قوانین مصوب خویش نیز عمل نکردە، بە همین دلیل مشکل در بود و نبود قوانین نیست کە صد البتە قوانین موجود قوانینی عصر حجری هستند، اما مشکل اساسی در عمل بە قوانین است کە ماهیت دیکتاتوری حکومت و بی‌نیازی حکومت بە پاسخگویی بە مردم بە دلیل قائل بودن مشروعیت ماورایی برای خود، عملا مدیریت جامعە را بە بن بست رساندە.

افول‌دیکتاتوری جمهوری‌اسلامی

  شاهو حسینی شاید هیچ‌گاه تا برآمدن مدرنیته اهمیت فلسفه سیاسی ارسطو که مبتنی بر فرد بافضیلت و طبقه متوسط بود، به‌طور جدی درک نشد، در واقع ...