۱۴۰۲ مرداد ۶, جمعه

بحث روز: حزب سیاسی کارکردها و کارویژەها در ایران و کردستان

 در این مصاحبە تلاش کردم با گریزی بر مبانی نظری شکل‌گیری احزاب سیاسی بە بررسی کارکردها و کارویژەهای احزاب سیاسی در ایران و کردستان بپردازمافول‌دیکتاتوری جمهوری‌اسلامی

  شاهو حسینی شاید هیچ‌گاه تا برآمدن مدرنیته اهمیت فلسفه سیاسی ارسطو که مبتنی بر فرد بافضیلت و طبقه متوسط بود، به‌طور جدی درک نشد، در واقع ...