۱۳۹۷ مهر ۴, چهارشنبه

مصاحبە

 مصاحبە با صدای آمریکا دربارە اعدم و پاسخ بە این سوال کە چرا حکم اعدام، حکمی عادلانە نیست.