۱۳۹۷ خرداد ۵, شنبه

اعتصاب سراسری کامیون‌داران ایران


شاهو حسینی
بدون تردید جمهوری اسلامی بەمثابە نظامی توتالیتر و تمامیت‌خواه از فردای کودتا علیە انقلاب مردم ایران، با مقاومت‌ و تقابل روبەرو گردید، اگرچە جو و شور انقلابی مردم مانع از دیدە‌شدن آن اعتراضات گردید و تلاش شد کە آنها را در نطفە خفە کنند، اما آنچکە خفە و سرکوب شد نمود عینی اعتراضات بود و اعتراض بە مثابە گسستی در ذهنیت و گرایش بە جهوری اسلامی بە سوی تقابل و نفی آن در یک ارتباط بین‌الاذهانی بە امروز رسید. اعتراضات اگرچە تا بە امروز هموارە بر بستر آزمایش و خطا حرکتی نوسانی، گسستە و پارە پارە داشتە، اما با شروع اعترضات سراسری کامیون‌داران در یکم خرداد ١٣٧٩ بە صورت همزمان  در بم؛ اصفهان؛ خراسان شمالی؛ زرین شهر؛ کوآر؛ ارسنجان؛ مرودشت؛ بندرانزلی؛ بوکان و سبزوار در کوتاه‌ترین زمان بە سراسر ایران گسترش یافتەو تصاویری از رانندگان اعتصابی در سبزوار، مرودشت، ارسنجان، بوکان، ارگ جدید بم، اراک، شهرهای خراسان شمالی، سنندج، زرین شهر، کوآر، ارسنجان، تربت جام، مرودشت، تاکستان، قزوین، بندرانزلی، شهرضا، کاریز تایباد، شاهرود، دامغان، گرمسار، زنجان، دزفول، تبریز، اصفهان، شیراز، ارومیه، بوشهر، قم، نجف‌اباد، پاکدشت، تربت حیدریه، دهگلان، و یزد و .. منتشر شد.  اولین نمود این اعتراض بە صورت کمبود بنزین و گازوئیل در پمپ بنزینها نمایان گردید. شاید این اعتراضات گستردەترین، هماهنگ‌ترین و سراسری‌ترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی باشد، کە بە سرعت تبعات آن نمایان گردید. این اعتصاب از چند نظر حائز اهمیت است، اول اینکە بە یک اجتماع مدنی تحت عنوان کامیون‌داران فرم و ساختار بخشید و این تجربە می‌تواند در دیگر موارد آزمایش شود، برای نمونە اعتصاب تاکسی‌داران، اتوبوس‌داران، نیسان‌داران و ......، دوم اینکە هماهنگ‌ شدن و بعد سراسری یافتن آن می‌تواند الگویی برای دیگر اقشار و معترضان دیگر همچون معلمان، بازاریان، کارگران، دانشجویان، مالباختگان، کشاورزان و ... باشد. سوم اینکە استفادە درست، دقیق و بجا از فناوری(گوشیهای هوشمند) و شبکە ارتباطات مجازی بە سرعت آن را فراگیر و جهانی کرد.

اما نباید فراموش کرد کە هنوز هم اعتراضات مدنی در ایران در غیاب گفتمان و ذهنیت مدنی بە مثابە عنصری هارمونی بخش و نظم‌دهندە بە دلیل فقدان اتحادیەهای صنفی چە در فرم ظاهری و چە در فرم اندیشەای، یک نیمە گمشدە دارد کە اگر بتوان آن را بەوجود آورد، آنگاه حرکات مدنی و اعتراضات مدنی بسیار اثر بخش‌تر و کارساز‌تر خواهند بود.

افول‌دیکتاتوری جمهوری‌اسلامی

  شاهو حسینی شاید هیچ‌گاه تا برآمدن مدرنیته اهمیت فلسفه سیاسی ارسطو که مبتنی بر فرد بافضیلت و طبقه متوسط بود، به‌طور جدی درک نشد، در واقع ...