۱۴۰۲ شهریور ۱۷, جمعه

مصاحبه با کوردکانال

 بحث روز - مهمانان برنامە:

شاهو حسینی، محقق

سلیمان تاشان، روزنامەنگار اقتصادی