۱۴۰۱ دی ۲۶, دوشنبه

مصاحبە با کورد کانالمهمان برنامە:
شاهو حسینی / کنشگر سیاسی

#ژن_ژیان_ئازادی
#کوردستان_کۆڵ_نادا
#کوردستان_تسلیم‌ناپذیر
#شۆڕشی_ژینا 
#انقلاب_ژینا

Media

افول‌دیکتاتوری جمهوری‌اسلامی

  شاهو حسینی شاید هیچ‌گاه تا برآمدن مدرنیته اهمیت فلسفه سیاسی ارسطو که مبتنی بر فرد بافضیلت و طبقه متوسط بود، به‌طور جدی درک نشد، در واقع ...