۱۳۹۱ بهمن ۲۱, شنبه

خبر حکم پنج سال زندان

خبر مربوط به صدور حکم پنج سال زندان توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد برای من 

افول‌دیکتاتوری جمهوری‌اسلامی

  شاهو حسینی شاید هیچ‌گاه تا برآمدن مدرنیته اهمیت فلسفه سیاسی ارسطو که مبتنی بر فرد بافضیلت و طبقه متوسط بود، به‌طور جدی درک نشد، در واقع ...