۱۳۹۱ آبان ۲۸, یکشنبه

مصاحبە


مصاحبە با صدای آمریکا بە مناسبت روزجهانی معلم و صحبت دربارە مشکلات و سختیهای معلمان و بە خصوص معلمان دربند در ایران.
 

افول‌دیکتاتوری جمهوری‌اسلامی

  شاهو حسینی شاید هیچ‌گاه تا برآمدن مدرنیته اهمیت فلسفه سیاسی ارسطو که مبتنی بر فرد بافضیلت و طبقه متوسط بود، به‌طور جدی درک نشد، در واقع ...