۱۳۹۹ آذر ۱۵, شنبه

کۆمەڵناسی مێژوویی مۆدێرنیته لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان

شاهۆ حوسێنی

 

ئــەم وتــارە هەوڵێکــە بــۆ شــرۆڤەی مۆدێرنیتــە  لــەڕۆژهەڵاتی کوردســتان لــە دەلاقەی کۆمەڵناسـی‌مێژوویی‌ڕا و نیشـاندانی خەسـارەکانی شـێوەی ڕووبەڕووبوونـەوەی کـورد لەگـەڵ دیـاردەی‌مۆدێرنیتــه،. ناشــێ شــرۆڤەی مۆدێرنیتــه لــە نــاو کۆمەڵـگای کوردیـدا وەک ڕەهەندێکـی‌مێژوویـی و بەرهەمــی بەســتێن‌گەلێکی زەینــی و ڕواڵەتــی ڕۆژئاوایــی بکرێــت، بــەڵام بــاس لــە ڕۆڵ و گرینگایەتــی ئــەو بەســتێنە زەینــی، مەعریفــی و کۆمەڵایەتییــانەنەکرێــت کــە کــورد لــە ســەدەی بیسـتەم لەکەناڵـی ئەوانـڕا ڕووبـەڕووی مۆدێرنیتـه‌بۆەتــەوە، بــێ گومــان هیــچ دەرکەوتەیــەک بــۆ کـورد هێنـدەی هـەوڵ بۆتواندنـەوە و بەرهەمهێنانی بوونێکــی ســترۆکتوراڵ و ئۆبــژە لــە کــورد لــەخزمــەت بەرژەوەنــدی نەتــەوە باڵادەســتەکانی فــارس، عــەرەب و تــورک خەســاربارنەبــووە. لــەو چـوار وڵاتـەی کـە هـەر کام بەشـێک لـە کـورد و کوردسـتانیان لەخـۆگرتـووە، نەتـەوە پاوانخـواز و خــاوەن دەســەڵاتەکان بــە بەردەوامــی هەوڵــی‌شـوناس سـڕینەوە و لەناوبردنی هەر جۆرە هەوڵ و کۆششێکی کوردانیان داوە کە بۆ بەرهەمهێنانی‌کەســایەتی‌ســەربەخۆ هەیانبــووە، ڕاســتییەکەی ئــەوەش بــۆ شــێواز و جــۆری ڕووبەڕووبوونــەوەئــەو نەتــەوە باڵادەســتانە دەگەڕێتــەوە لەگەڵـە کــورد.زەینـی پـان ئێرانیسـتی‌و کولتـووری فارسـەکان، هەروەهـا یـەکدەسـت کردنـی ڕواڵەتـی بەشـێوەی یــەک دەســتکردنــی زمــان و جلوبــەرگ، ئــەو قەڵــش و کەلێنانــەی کــورد لــەو ســەردەمە‌دلەسـەر لێوارەکانـی وەسـتا بـوو، بـۆڕووبەڕووبوونـەوە و بەرپەرچدانــەوەی ســەرەڕۆیی‌و هەژمــوون بوونــی فارســەکان، بەرهەمهێنــی فۆرمێــک لــە مۆدیڕنیتـه لـە ڕۆژهەڵاتـی‌کوردسـتان بـوون کـە دەشـێ پێـی بگوتـرێ مۆدێرنیتـەی دژکردەوەیـی. لــەم وتــارەداهــەوڵ دەدرێــت بــە تەوەرگرتنــی هۆکارێتــی تــاک وەک تــەوەری ســەرەکی مۆدێرنیتــه شــرۆڤەبکرێت.

 

سەرچاوە: گۆڤاری ڕامان، ‌‌ژمارە٢٧٧-٢٧٨

 

لینکی بابەت

 

http://www.raman-media.net/pdf/1607087960_r16.pdf

افول‌دیکتاتوری جمهوری‌اسلامی

  شاهو حسینی شاید هیچ‌گاه تا برآمدن مدرنیته اهمیت فلسفه سیاسی ارسطو که مبتنی بر فرد بافضیلت و طبقه متوسط بود، به‌طور جدی درک نشد، در واقع ...