۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه

خروج آمریکا از برجام

شاهو حسینی
بدنبال اعلام خروج آمریکا از برجام و امضای دستور بازگشت تحریمهای قبلی، دونالد ترامپ اعلام کرد کە تحریمهای بیشتر و سنگین‌تری نیز علیه ایران اعمال خواهد کرد، دونالد ترامپ در سخنرانی کوتاە امشب( هشتم ماە می دوهزار و هیجدە) با تاکید بر عدم پایبندی ایران بە مفاد برجام، انتقادات شدیدی نیز از حمایت ایران از گروههای تروریستی و توسعەطلبیهای ایران در منطقە نمود.

دستور بازگشت تحریمها قبلی و اعمال تحریمهای جدید در حالی صورت می‌گیرد کە علاوە بر حمایت و تجهیز حزب الله در طول سالیان سال،  از سال ٢٠١١ نیز ایران درگیر حمایت مستقیم از حکومت بشار اسد با عنوان دفاع از حرم، حضور مستقیم در عراق و تامین و تجهیز گروە شیعە حوثی در یمن، قسمت اعظم درآمد نفتی ایران را تبدیل بە جنگ و ویرانی منطقە و نابودی تمام عرصەهای زندگی داخلی ایران نمودە، اعتراضات ماههای گذشتە در ایران از سوی اقشار و طبقات مختلف و در شهرهای مختلف عملا نشانگر فشار بی‌امان اقتصادی بر مردم و گسترش دامنە فقر در جامعە ایران دارد، رواج خیابان خوابی، کارتن خوابی، گور خوابی، بی‌آر‌تی خوابی و بە طورکلی عمیق‌تر شدن بی‌خانمانی در ایران در کنار پایین آمدن سن فحشاء، پایین آمدن سن اعتیاد و کودک فروشی در کنا اعدام، کشتار و زندانی کردن فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی تنها اندکی از خوی دیکتاتوری و تبعات بی‌سیاستی و بی کفایتی حکومت جمهوری اسلامی در طی نزدیک بە چهار دهە می‌باشد، بدون تردید خروج آمریکا از برجام فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد، ویرانی و نابودی جامعە روند پرشتابتری را بە خود خواهد گرفت و این بدون تردید بر سیاستهای منطقەای ایران تاثیر خواهد گذاشت، بەنظر می‌رسد کە دولت دونالد ترامپ با اعمال تحریمها هوشمندانەتری درصدد قطع ید ایران از منطقە، جدا کردن و تضعیف  گروههای تروریستی تحت امر ایران از جملە حزب‌الله، حماس، حوثی‌ها و نابودیشان در یک دورە طولانی‌تری، خواهد بود، تا بدین وسیلە ایران را درچارچوب مرزهای خود محصور نماید، و بە این ترتیب این وضعیت بتواند منجر بە برچیدن کامل برنامە هستەای ایران بشود، اما این طرح و این استراتژی با وجود روسیە و چین چقدر امکان تحقق خواهد یافت؟ باید منتظر ماند. 

افول‌دیکتاتوری جمهوری‌اسلامی

  شاهو حسینی شاید هیچ‌گاه تا برآمدن مدرنیته اهمیت فلسفه سیاسی ارسطو که مبتنی بر فرد بافضیلت و طبقه متوسط بود، به‌طور جدی درک نشد، در واقع ...