۱۳۹۶ آذر ۱۹, یکشنبه

"کلان روایتها سرچشمە چالشهای موجود خاورمیانە"

شاهو حسینی
تلاش برای ساختن یک هویت منسجم، هژمون و مقتدر در قالب "ما" بر اساس معیارهای "من" در روند استحالە و از میان برداشتن "دیگری"، امحای هرگونە "غیریت" در قالبهایی نظیر پان ایرانیسم، پان عربیسیم، پان شیعیسیم، پان سنیسم (اخوان المسلمین، القاعدە و داعش)، تقابل میان سنت و مدرنیتە، تقابل میان اسلام گرایی و سکولاریسم، تقابل میان اکثریت و اقلیت، بدون تردید کانون بحرانهای خاورمیانە معاصر است. روایتهای کلانی شامل داستانهای جامع و فراگیر, متون کلاسیک یا روایتی کهن از وقایع تاریخی که در آنها داستان ها یا روایت های جامع و کلان یک حقیقت جهانی و استعلایی نهفته است که بر پایه آن این روایات بنا شده و همە باید همرنگ و همسو با آنها نظم بگیرند. خیزشها و قیامهای موجود در منطقە نشاگر این است کە کلان روايت ها قدرت متقاعدکنندگي خود را از دست داده اند، آن ها صرفا داستان هايي هستند که در صدد توجيه هژمونی، سلطه و مشروعيت بخشيدن به تفسیر خود از حقیقت هستند.

افول‌دیکتاتوری جمهوری‌اسلامی

  شاهو حسینی شاید هیچ‌گاه تا برآمدن مدرنیته اهمیت فلسفه سیاسی ارسطو که مبتنی بر فرد بافضیلت و طبقه متوسط بود، به‌طور جدی درک نشد، در واقع ...